Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Miejskiego Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie www.mok-kamyk.pl .
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Miejskim Ośrodku Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mok-kamyk.pl spełnia wymagania w 93,47 %.

Data publikacji strony internetowej: 17 kwietnia 2018 r.
Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2022 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest większościowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 3. brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli moją Państwo jakieś uwagi albo komentarze prosimy o kontakt.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Ma możliwość zmiany stylowania logo, pozwalającą na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Kalata mail: sekretariat@mok-kamyk.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 22 728 39 40 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” znajduje się w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego, ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie. Parking zlokalizowany jest za budynkiem. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wjazdu od ulicy Bohaterów Warszawy. Wejście do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” znajduje się od strony Al. Jerozolimskich.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i dwie podziemne, dwa główne trzony komunikacji pionowej w części użytkowanej przez Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”: winda nr 1 i winda nr 2 oraz klatka schodowa KL1 i KL2 wydzielone pożarowo od windy, stanowią odrębną strefę pożarową. KL2 powiązane są ze strefą Sali Widowiskowej.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, dostosowanie Sali Widowiskowej (kinowo-teatralnej) oraz zaplecza (garderoby) dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
 • na parkingu znajdują się miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Parking bezpłatny.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • strefy budynku wyróżnione materiałowo
 • łatwiejsza orientacja;
 • 2 windy;
 • 2 klatki ewakuacyjne;
 • dostosowanie sali kinowo-teatralnej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
 • przebieralnie oraz toalety i prysznice dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych na zapleczu;
 • możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak systemu przywoławczego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:

Poziom -2

 • garaż podziemny (niedostępny)

Poziom -1

 • garaż podziemny (niedostępny)
 • komunikacja i klatki schodowe

Poziom 0

 • przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku
 • wejście do Sali Audytoryjnej (209 miejsc, krzesła umieszczone na stałe, spektakle, koncerty, wykłady, seanse kinowe, itp.)
 • wejście do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” (kasa, księgowość, kadry oraz pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową, są skumulowane w jednym miejscu)
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • szatnia

Poziom +1

 • pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego,
 • sale zajęciowe Miejskiego Ośrodka Kultury im Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji,
 • wejście do Sali Widowiskowej (398 miejsc, krzesła umieszczone na stałe, sala wykorzystywana na wydarzenia typu spektakle, koncerty, wykłady, seanse kinowe, itp.)
 • przebieralnia i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Poziom +2

 • wejście do Sali Widowiskowej (398 miejsc, krzesła umieszczone na stałe, sala wykorzystywana na wydarzenia typu spektakle, koncerty, wykłady, seanse kinowe, itp.)
 • wejście do przestrzeni biurowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” (3 pokoje biurowe – sala spotkań, sekretariat, gabinet)
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością