Składanie Ofert Zajęciowych Na Sezon 2024/2025

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystyczno-edukacyjnych w MOK „Kamyk” w sezonie 2024/2025.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl

Czas wysyłania ofert: do 15 czerwca 2024

Czas rozpatrywania: do 25 czerwca 2024

 

<Plik zgłoszeniowy z załącznikiem RODO: <PDF>   <Plik edytowalny word>

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego ,,Kamyka” w Pruszkowie

FORMULARZ OFERTOWY

na zajęcia grupowe w sezonie kulturalnym 2024/2025

( należy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI LITERAMI )

…………………………………………………………………….

(nazwa zajęć)

 1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………

email ………………………………………

telefon kontaktowy ……………………….

 1. Kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia oferowanej formy zajęć (proszę wymienić – wymóg konieczny!).
 1. Krótki opis proponowanej formy zajęć:

– czas trwania zajęć …………………………

– częstotliwość (liczba zajęć w tyg.)………………………………

– ilość grup z przedziałem wiekowym …………………………..

– stawka za 1 godzinę zegarową (dla instruktora).……………….

 1. Możliwość prowadzenia zajęć online

tak / nie *

 1. Opis zajęć na stronę ½ strony A4, czcionka 12. – wymóg konieczny!

………………………………………………………………………………..

6. załącznikiem nr 1 do formularza jest Klauzula Informacyjna

*zaznacz właściwe

Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać na adres :

sekretariat@mok-kamyk.pl

Informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi przez nas osobami.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO NA PROWADZENIE ZAJĘĆ
W SEZONIE KULTURALNYM 2024/2025

KLAUZULA INFORMACYJNA

Osoby przesyłające formulaRZe ofertowe

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,

 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),

 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy na prowadzenie zajęć, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwizacja dokumentów, w przypadku wyboru oferty.

 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,

 • wsparcia informatycznego.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • do czasu wyłonienia kandydata, w przypadku osób które się nie zakwalifikują,

 • przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018, poz. 217), w przypadku osób z którymi nawiążemy współpracę,

 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo do sprostowania,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do przeniesienia danych

 • prawo ograniczenia przetwarzania,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania z nami współpracy.